ده نکته حیاتی جهت موفقیت یک برنامه پزشکی از راه دور

چهارشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۴ , ۱۴:۱۵:۲۹ بعد از ظهر

ده نکته  Ø­ÛŒØ§ØªÛŒ جهت موفقیت  ÛŒÚ© برنامه پزشکی از راه دور 

 Ø§ÛŒÙ† نوشتار گزیده ای است از گزارش اقای Mark Vanderwolf   Ú©Ù‡ برای انجمن بین المللی پزشکی از راه دور (ISFT)   تهیه Ùˆ تدوین نموده است ،و درآن پس از بررسی بیش از 60 برنامه پزشکی از راه دور در سه کشور مختلف به ده نکته Ú©Ù‡ منجر به موفقیت برنامه های پزشکی از راه دور  Ø´Ø¯Ù‡ است Ùˆ یا موجبات شکست این برنامه ها را فراهم آورده است میپردازد . 
به عنوان مقدمه باید ذکر کرد که عموما ،برنامه های پزشکی از راه دور (Telemedicine programs ) موجبات تغییر در سیستم یک سازمان در ارائه خدمات پزشکی را فراهم میسازند و توجه به این تغییرات یکی از نکات ضروری در هر برنامه پزشکی از راه دور است .
نکاتی اصلی و ویژگیهایی مشترک در اکثر این برنامه ها وجود دارد ،اما مهم تراز هرچیز اینست که دست اندرکاران برنامه های پزشکی از راه دور باید درک کنند که معرفی درست و کامل این تغییرات و مدیریت آن، نکته ای واجب و ضروری است .

-نکته اول : ایجاد چشم انداز 

نکاتی  Ø¸Ø±ÛŒÙ Ùˆ ضروری به هنگام تغییرات Ùˆ ایجاد چشم انداز جدید وجود دارند Ú©Ù‡ جهت  Ø§Ø¬Ø±Ø§ÛŒ  Ù…وفقیت آمیز برنامه ها مهم هستند . این موضوع Ú©Ù‡ مجموعه Ú†Ù‡ هدفی دارد، وچگونه Ù…ÛŒ خواهد به این هدف برسدو سهم هریک از افراد دررسیدن به این هدف چقدراست . 
برنامه های پزشکی از راه دور موفق، بطور مستمر تصویری روشن از چگونگی اجرای برنامه Ùˆ مسیر Ù…نجر به اهداف سازمان را ارائه Ù…ÛŒ دهند .
اولین گام در جهت اجرای یک برنامه شناسایی Ùˆ درک اهداف Ùˆ تعیین استراتژی Ùˆ تبیین چشم انداز Ú©Ù„ÛŒ  Ø³Ø§Ø²Ù…ان است .این موضوع بسیار مهم Ùˆ مفید است Ú©Ù‡ بدانیم هدف سازمان از به انجام رساندن یک برنامه پزشکی از راه دور  Ú†ÛŒØ³Øª. این موضوع بستگی به انگیزه  Ø³Ø§Ø²Ù…ان Ùˆ مدل های کسب Ùˆ کار  Ø¢Ù† سازمان دارد . بطور مثال میتوان به موارد ذیل  Ø§Ø´Ø§Ø±Ù‡ نمود :

- Ù…دل دسترسی به مراقبتهای پزشکی : دراین مدل ارائه مراقبتهای پزشکی به مردم در نقاط دور Ùˆ یا افراد Ùˆ گروه هایی Ú©Ù‡ ارائه مراقبتهای پزشکی به آنها بخاطر شرایط جغرافیایی یا کمبود منابع بامحدودیت روبرو است مد نظر است ØŒ بطور مثال دهکده های دور افتاده در کشورهایی مثل کانادا Ùˆ یا الاسکا Ùˆ نیز محیط های شهری فقیر در کشورهای در حال توسعه میتوانند هدف بالقوه در یک برنامه پزشکی از راه دور باشند .
- Ù…دل کاهش هزینه : در این مدل روشهای مراقبت از راه دور در جهت کاهش هزینه ها جایگزین  Ø±ÙˆØ´Ù‡Ø§ÛŒ مراقبت معمول میگردد، برای مثالی ازاین مورد میتوان به زندانها ØŒ سایت های صنعتی Ùˆ نظامی Ùˆ... Ú©Ù‡ در آن ها پزشکی از راه دور باعث کاهش هزینه ها میگردد اشاره کرد . همچنین با اجرای برنامه پزشکی از راه دور بین بیمارستانها Ùˆ با حذف هزینه های حمل Ùˆ نقل بین بیمارستانها Ùˆ بابه اشتراک گذاشتن منابع بیمارستانی امکان کاهش هزینه ها را به بیمارستانها میدهد .
- Ù…دل تجاری :گسترش بازار میتواند هدف یک مجموعه یا سازمان ارائه دهنده خدمات Ùˆ مراقبتهای پزشکی باشد .پزشکی از راه دور  Ø§Ù…کان ارائه خدمات پزشکی در مقیاسی بزرگتر Ùˆ فواصل جغرافیایی بیشتر را فراهم Ù…ÛŒ نماید . 
پس از اینکه هدف Ùˆ یا انگیز سازمان شما جهت برنامه پزشکی از راه دور مشخص گردید ،آنگاه برنامه Ø¡ تان را بصورت  Ø´ÙØ§Ù Ùˆ جزءبجزء تدوین کنید .به Ø´Ú©Ù„ÛŒ روشن مشخص نمایید Ú©Ù‡ برنامه شما چگونه به تحقق اهداف سازمان Ú©Ù…Ú© میکند . Ùˆ بالاخره بطور مشخص نشان دهید Ú©Ù‡ اجرای برنامه پزشکی از راه دور Ú†Ù‡ نتایجی برای سازمان شما در Ù¾ÛŒ خواهد داشت . 
 Ø¨Ø§ وجود این بیان اهداف Ùˆ ارائه چشم انداز به تنهایی کافی نیست . شما باید همکاری Ùˆ اجماع کلیه دست اندرکاران Ùˆ ذینفعان این برنامه Ùˆ همچنین موافقت Ùˆ حمایت میران را هم بدست آورید .
باید اطمینان حاصل کنید Ú©Ù‡ آنها درک Ùˆ باور درستی از پزشکی از راه دور دارند.برای برنامه تان اهداف کوتاه مدت Ùˆ بلند مدت  ØªØ¹Ø±ÛŒÙ کرده Ùˆ برای انها روشهای اندازه گبری Ùˆ ارزشیابی  Ù…شخص نمائید . در نظر داشته باشید Ú©Ù‡ پزشکی از راه دور یک وسیله است نه هدف ØŒ ابزاری جهت حل یک مشکل است . خدمات پزشکی ترکیبی از بیماران (مردم )ØŒ متخصصین ØŒ خدمات پزشکی Ùˆ همچنین نیازهای مالی سازمان  Ø§Ø³Øª Ùˆ پزشکی از راه دور  Ø¨Ø§ÛŒØ¯ در مواجهه با همگی این موارد Ú©Ù…Ú©ÛŒ ارزشمند باشد .
هر برنامه ای دولتی Ùˆ یا غیر دولتی باید  Ø¨ÛŒØ´ØªØ±ÛŒÙ† سهم مشارکت  Ø±Ø§ بین مردم  Ø¯Ø§Ø±Ø§ باشد . اگر مردم از برنامه استفاده نکنند انگاه حمایتها کمرنگ خواهد شد .اگر تعداد  Ø²ÛŒØ§Ø¯ÛŒ از مردم بطور متناوب از این برنامه استفاده کنند  Ø­Ù…ایت انها باعث نیل به موفقیت برنامه خواهد شد . بسیار مشکل خواهد بود Ú©Ù‡ یک برنامه پزشکی از راه دور Ú©Ù‡ به تعداد قابل توجهی از مردم  Ø®Ø¯Ù…ات میدهد را قطع کرد.

-نکته دوم: تدوین یک برنامه مالی بلند مدت 
حتی هنگامیکه ملاحظات مالی به عنوان هدف اولیه یک برنامه پزشکی از راه دور مشخص نگردیده اند باز هم مهم Ùˆ حیاتی باقی میمانند.برنامه هایی Ú©Ù‡ با توجیه مالی مشخص آغاز میگردند Ùˆ به اهداف اولیه خود میرسند در اینده آسانتر  Ø¨ÙˆØ¯Ø¬Ù‡ گرفته Ùˆ مورد حمایت قرار میگیرند .
در نظر داشته باشید Ú©Ù‡ در اغلب  Ø³Ø§Ø²Ù…انها شما انچه را Ú©Ù‡  Ù…یخواهید  Ø¨Ø¯Ø³Øª نخواهید آورد ،بلکه دستاورد شما انچیزی است Ú©Ù‡ مورد اندازه گیری Ùˆ ارزشیابی قرار گرفته است . پس با تبیین روشهای اندازه گیری Ùˆ ارزشیابی Ú©Ù‡ منجر به دستیابی به اهداف کسب Ùˆ کار سازمان میشود شروع کنید Ùˆ اهداف کوتاه مدت Ùˆ بلند مدت مالی را مشخص نمائید . 
مثالهایی در این مورد را میتوان اینگونه بیان نمود :

اگر برنامه شما یک مدل بر مبنای  Ø¯Ø± آمد است ØŒ درآمدها را شفاف Ùˆ مشخص  Ù†Ù…ائید 
- Ø§Ú¯Ø± کاهش هزینه ها هدف اصلی برنامه شماست معیار Ùˆ میزان آن را مشخص کرده Ùˆ روشهایی را برای Ø§Ù†Ø¯Ø§Ø²Ù‡ گیری این کاهش          Ù…شخص نمائید.                                                                                                                                  
 Ø§Ú¯Ø± اهداف  Ø§Ø³ØªØ±Ø§ØªÚ˜ÛŒÚ© مبنای فعالیت شماست راه هایی جهت ارزشیابی Ùˆ اثبات موفقیت برنامه تان مشخص  Ù†Ù…ائید .

بسط و توسعه برنامه های مالی و تبیین روشهای ارزیابی آنهاست که در دستیابی به اهداف سازمان مورد استفاده قرارخواهد گرفت .
مطمئن شوید که این ارزیابی ها بدرستی درک شده و در نهایت مورد پذیرش مدیران قرار گرفته اند.

-نکته سوم : ایجاد محیط کار مناسب Ùˆ اثر بخش 
پزشکی از راه دور باید در جایی Ú©Ù‡ به آن نیاز است در دسترس باشد . وسایل Ùˆ تجهیزات باید در محل کار مشاوران Ùˆ متخصصان Ùˆ یا در نزدیکی آنها دردسترس باشد .اتاق ارسال باید بسیار Ø´Ø¨ÛŒÙ‡ اتاق معاینه واقعی باشد .همچنین باید نیازهای خاص پزشکی از راه دور مانند نور Ùˆ فضای کار بدون ایجاد اختلال در روند معاینات در نظر گرفته شود. در اکثر برنامه های پزشکی از راه دور موفق در قسمت ارسال حداقل استانداردها به همراه وسایل Ùˆ مهارتهای پزشکی تشکیل یک مجموعه واحد را Ù…ÛŒ دهند .
اتاق دریافت بایددر نزدیکی محل کار متخصصان Ùˆ یا مشاوران ومجهز به تجهیزاتی مشابه اتاق کارشان باشد ،امروزه تکنولوژی های جدید به ما امکان ارائه Ùˆ انتقال مطالب با استفاده از نرم افزارها Ùˆ سخت افزارهای مختلف روی میز کارمشاوران Ùˆ متخصصان را Ù…ÛŒ دهد. نبایداز هیچ  ØªÙ„اشی در جهت ارائه امکانات متناسب Ùˆ در خور شااءن Ù¾Ø²Ø´Ú© یا مشاور درنزدیکی ÙˆÛŒ دریغ کرد. در عین حال این موضوع نیز بسیار مهم است Ú©Ù‡ وسایلی جهت کار مشاور یا پزشک تهیه گردد Ú©Ù‡ در عین داشتن حداکثر کارایی به Ø³Ø§Ø¯Ú¯ÛŒ قابل استفاده باشند. فن آوریها باید در پس زمینه کار قرارگرفته Ùˆ درعین اینکه Ú©Ø§Ø±Ø¨Ø±Ø¯ÛŒ Ùˆ موثر هستند باید تا حد امکان پنهان باشند. ترکیب تجربه Ùˆ تکنولوژی جهت موفقیت بخشیدن به برنامه های پزشکی از راه دور وسوسهای است Ú©Ù‡ بسیاری را در گیر خود کرده Ùˆ اگرچه جهت برنامه های پژوهشی مفید بنظر Ù…ÛŒ رسند، در محیطهای Ú©Ù‡ با بیماران بستری سر Ùˆ کار دارند نامناسب بوده Ùˆ در بسیاری از برنامه ها تبدیل به یک مشغولیت بی فایده Ù…ÛŒ گردند . مثالهایی در این زمینه :

-  Ø§ØªØ§Ù‚های ارسال مناسب : اتاق معاینه ای است استاندارد با میز Ùˆ وسایل وتجهیزات مشابه بایک اتاق معاینه معمولی Ùˆ در محیطی مشابه با اتاقهایی Ú©Ù‡ فعالیتهای پزشکی غیر از پزشکی از راه دور  Ø¯Ø± انها انجام Ù…ÛŒ پذیرد، قرارگرفته است .                                       -  اتاق ارسال نامناسب : اتاق معاینه ایست Ú©Ù‡ در ان کابلها Ùˆ تجهیزات ارتباطی Ùˆ مخابراتی کاملا مشخص Ùˆ مشهود هستند. شاید این Ø´Ú©Ù„ از اتاق در نظر جسورانه Ùˆ جالب بنظر آید، ولی برای کادر پرستاری Ùˆ بیماران نا آشنا بوده Ùˆ معمولا نتیجه معکوس Ù…ÛŒ دهد. 
- Ø§ØªØ§Ù‚ دریافت (مشاوره )مناسب : اتاق مشاوره باید حتی الامکان بسیار نزدیک به محیط کار متخصصین Ùˆ مشاورین قرارگیرد. اتاقی آرام Ùˆ نسبتا Ú©ÙˆÚ†Ú© Ú©Ù‡ تمام تجهیزات Ùˆ وسایل مورد نیاز در دسترس مشاور Ùˆ متخصص قرارگرفته است . اگر نیاز به کامپیوتر Ùˆ کتب مرجع جهت کار باشد این وسایل باید در دسترس او قرارداشته باشد . اگر به دستگاه فکس جهت ارائه Ùˆ دریافت اطلاعات بیشتر نیاز باشد باید در اتاق موجود باشد. به عبارت دیگر بهترین مکان جهت ارائه خدمات مشاوره در پزشکی از راه دور Ù…ÛŒ تواند اتاق کار، خود متخصص یا مشاور باشد . - Ø§ØªØ§Ù‚ مشاوره نامناسب : Ø§ØªØ§Ù‚ÛŒ است در نقطه ای دور از محل اقامت یا کار متخصصین Ú©Ù‡ متخصص جهت ارائه مشاوره در انجا باید مسافت زیادی را Ø·ÛŒ کند Ùˆ یا وسایل Ùˆ ابزار کاری Ú©Ù‡ جهت مشاوره  Ø¨Ù‡ آن نیازمند است در آنجا در دسترس نباشد Ùˆ یا از محیطهای دیگر کاری مجزا نبوده Ùˆ شلوغ باشد. بدترین مثال متصور در مورد اتاق مشاوره فضایی است در گوشه بخش اورژانس Ú©Ù‡ بوسیله پارتیشن از فضای اورژانس Ùˆ تختهای بیماران جدا شده Ùˆ متخصصین یا مشاوران جهت گفتگو باید با صدای بلند فریادزده Ùˆ همچنین صدای دیگر بیماران Ùˆ تیم های درمانی از خارج پارتیشن بگوش برسد. حتی توجه به جزئیاتی نظیر آنچه در ذیل به آن اشاره Ù…ÛŒ گردد Ù…ÛŒ تواند در نیل به موفقیت بسیار مهم Ùˆ ضروری باشد .مثلا Ù†ÙˆØ± محیط اتاق معاینه باید کاملا مناسب Ùˆ کنترل شده بوده Ùˆ  Ø§Ø³ØªÙØ§Ø¯Ù‡ از نور سفید ارجحیت دارد .
بیمارباید بین تیم درمان و نمایشگر قرار گرفته و صفحه نمایشگر باید قابلیت دریافت و نمایش هر دو تصویر قسمت ارسال و دریافت را تواُمان داشته باشد .

-نکته چهارم: هدایت مسیر پزشکی از راه دور  Ø¨Ù‡ مسیر درمان استاندارد 
ارائه خدمات پزشکی ،در پزشکی از راه دور  Ø¨Ø§ÛŒØ¯ همان خدمات پزشکی Ùˆ مراقبتهای بدون پزشکی از راه دور باشد .توجه داشته باشید Ú©Ù‡ برای ایجاد هر تفاوت حتی در مسائل جزئی باید تغییرات زیادی را مصوب کرد. یک قانون ساده Ú©Ù‡ همیشه باید به یاد داشته باشید اینست Ú©Ù‡ :
"هرچه تغییرات بیشتری مصوب شود  Ø§Ø­ØªÙ…ال شکست  Ù†ÛŒØ² افزایش پیدا Ù…ÛŒ کند "    
دستورالعمل های استاندارد جهت استفاده از وسایل Ùˆ تجهیزات ،نحوه معاینات Ùˆ همچنین ثبت پرونده ها را جهت هر گروه از متخصصین Ùˆ یا مشاوران جداگانه تدوین نمایید. این دستورالعمل ها باید تا حد امکان مشابه خدمات پزشکی بدون پزشکی از راه دور باشد. این دستورالعمل ها باید بارها تکرار Ùˆ تمرین شود. نتیجه این ساختار  Ø±Ø§Ø­ØªÛŒ بیشتر جهت استفاده کنندگان Ùˆ تیم درمان Ùˆ سازگاری بیشتری نتایج بالینی است. مثلا 
- Ø±ÙˆØ´ درست :  Ø§Ú¯Ø± متخصص یا مشاور عادت به مشاهده برگه ثبت علائم بیمار (Patient`chart) به هنگام ورود با اتاق را دارد به هنگام ورود به اتاق مشاوره پزشکی از راه دور نیز باید همان برگه با همان Ø´Ú©Ù„ Ùˆ فرم در دسترس او قرار گیرد . لازم به ذکر است Ú©Ù‡ دستورالعمل های پزشکی از راه دور بطور رسمی توسط انجمنهای پزشکی نظیر پوست Ùˆ چشم پزشکی پذیرفته شده هستند . 
- Ø±ÙˆØ´ نادرست : اینست Ú©Ù‡ فکر کنیم پزشکی از راه دور شیوه ای متفاوت در ارائه خدمات پزشکی است Ùˆ راه وروش Ùˆ شیوه خاص خودش رادارد .
در پایان باید اینطور نتیجه گرفت Ú©Ù‡ حداکثر مشارکت تنها زمانی میسر است Ú©Ù‡ پزشکی از راه دور قسمتی از مسیر درمان معمول باشد Ùˆ همانطوریکه پیشتر گفته شد حداکثر مشارکت باید بعنوان هدف هر برنامه پزشکی از راه دور در نظر گرفته شود، بدون حداکثر مشارکت Ùˆ بهره وری هر برنامه پزشکی از راه دور محکوم به شکست است 

نکته  Ù¾Ù†Ø¬Ù… - برنامه ریزی Ùˆ آموزش  Ù…وثر Ùˆ مداوم
آموزش فوق العاده مهم Ùˆ حیاتی است . برنامه های پزشکی از راه دور موفق ØŒ برای آموزش طرح Ùˆ برنامه ای مشخص دارند ØŒ Ùˆ جایگاه مناسبی جهت آموزش را در لایه های خود ارائه Ù…ÛŒ کنند. زمان بندی  ÙˆØ¨Ø±Ù†Ø§Ù…Ù‡ ریزی آموزشی اغلب به همان اندازه محتویات آموزشی مهم هستند  ØŒ
پایه Ùˆ اساس آموزش باید بر مبنای  Ù…وارد ذیل باشد :
تکنولوژی ( فن آوریهای ) ارتباطی ، فن آوری های بالینی ، آموزش کاربردی دستگاههای تشخیص در هر دو طرف ارسال و دریافت ، گردش کار و دستورالعمل های مراقبت ، روشهای استفاده از دستگاه ها ، پرونده نویسی و در انتها عیب یابی و دسترسی به پشتیبانی فنی .
آموزشی Ú©Ù‡ در لایه ها Ùˆ سطوح مختلف  Ø§Ø±Ø§Ø¦Ù‡ Ù…ÛŒ گردد، بسیار موفق تر جلوه گر خواهد شد . 
اولین لایه (آموزشهای اولیه ) باید به Ø´Ú©Ù„ÛŒ برنام ریزی  Ú¯Ø±Ø¯Ø¯ Ú©Ù‡ بلافاصله قبل از آغاز  Ø³Ø± فصل های هر درس  Ø§Ø±Ø§Ø¦Ù‡ گردد، Ùˆ باید به این آموزشها  Ø§Ø±Ø²Ø´ Ùˆ اعتبار داد. Ùˆ در صورت امکان باید به عنوان  Ø³Ø±ÙØµÙ„ های  Ø±Ø³Ù…ÛŒ در آموزش  Ù‚رار داده شوند .

پیشنهادات :
با برنامه های آموزشی  Ù…دون Ùˆ زمانبندی شده  Ø´Ø±ÙˆØ¹ کنید. برای اطمینان قبل  Ø§Ø² شروع آموزش حضورو غیاب کنید. ØªÙ‡ÛŒÙ‡ جزوه هایی به منظور آموزش  Ø¨Ø³ÛŒØ§Ø± مفید Ùˆ موثر خواهد بود. در آن به جزئیات Ùˆ مطالب واقعی توجه کنید . برنامه آموزشی تان باید رسمی Ùˆ حتی تا اندازه ای  ØªØ´Ø±ÛŒÙØ§ØªÛŒ باشد. مثلادر آن از برگه های نام نویسی ورودی ØŒ ارائه سر فصل های آموزشی ØŒ بیان اهداف آموزشی ØŒ ذکر منابع Ùˆ رفرنسها Ùˆ همچنین تستهایی جهت تشخیص مهارت Ùˆ دانش شرکت کنندگان استفاده کنید .
شرکت کنندگان موفق باید گواهینامه  Ø¯Ø±ÛŒØ§ÙØª کنند Ùˆ در صورت امکان باید برای این گواهینامه ها اعتبار آموزشی قائل شد. بنظر Ù…ÛŒ رسد این مسائل به ظاهر تشریفاتی به میزان اهمیت Ùˆ اعتبار آموزش افزوده Ùˆ تمایل Ùˆ درک شرکت کنندگان را در برنامه آموزشی افزایش داده Ùˆ حضور انان را جدی تر Ù…ÛŒ کند.
دومین لایه مهم پیگیری جلسات  Ø±Ø³Ù…ÛŒ آاموزش Ùˆ ارزیاب آنهاست ØŒ بخصوص اگر نتایج این امر در همان محل تشکیل جلسات ارائه گردد نتایج موثرتر Ùˆ مفید تری خواهد داشت .
لایه سوم Ùˆ شاید کمتر رسمی شامل فرایند آموزش مداوم است. یادآوری مطالب آموزشی Ùˆ پشتیبانی از درخواستها Ùˆ سوءالات باید براحتی  Ù…Ù…Ú©Ù† گردد.آموزشهای اضافی جهت جبران فرایند جابجایی کارکنان باید در برنامه آموزشی پیش بینی شده باشد. در تمامی سطوح اموزشی باید توجه به فعالیتها   به عنوان کار  Ø¯Ø± شرایط واقعی  ØªÙ…رین گردد Ùˆ شرکت کنندگان باید تشویق شوند Ú©Ù‡ از حضور در جلسات  Ù„ذت ببرند .

نمونه هایی از ایده های موفق در این زمینه عبارتند از :
استفاده از فرایندها Ùˆ دستورالعمل های آشنا ØŒ آنها اغلب به آسانی آموخته Ù…ÛŒ شوند . 
در حین آموزش  Ú¯Ø§Ù‡ به گاه تمرین هایی مبتنی بر فعالیت های گروهی جهت افزایش آشنایی افراد باهم  ØªØ±ØªÛŒØ¨ دهید .استفاده از لوازم Ùˆ تجهیزات با کیفیت  Ø¢Ø³Ø§Ù†ØªØ± بوده Ùˆ عملکرد های مطمئن تر Ùˆ قابل اعتماد تری ارائه Ù…ÛŒ کنند .
آموزش  Ø³Ù‡Ù… بسزایی در بهره وری شما داشته Ùˆ Ù…ÛŒ تواند عامل مهمی در حفظ Ùˆ بازاریابی برنامه پزشکی شما داشته باشد. آموزش به شما امکان تقویت چشم اندازها را داده Ùˆ به شما اجازه Ù…ÛŒ دهد Ú©Ù‡ پیامهای مهم تان را انتقال دهید. همچنین به کاربران احساس راحتی بیشتری بخشیده Ùˆ به آنان Ú©Ù…Ú© Ù…ÛŒ کند تا با سهولت بیشتر Ø§Ù‚دام به پذیرش روشهای جدید درمانی Ùˆ فن آوریهای نوین کنند .
پس از آنکه آموزش کامل شد، Ù„یستی از افراد پشتیبان Ùˆ شماره تماس آنان تهیه کرده Ùˆ مطمئن شوید Ú©Ù‡ هرگاه به آنان  Ù†ÛŒØ§Ø² Ù…ÛŒ باشد به سهولت در دسترس هستند . 

مثالهایی درست در زمینه آموزش رامی توان اینگونه بیان نمود که:
استاد بلافاصله پس از نصب Ùˆ راه اندازی  Ø³ÛŒØ³ØªÙ… ها Ùˆ دقیقا قبل از اولین استفاده از آن در محل حاضر شود. به دانشجویان ( کاربران ) استفاده ازدستگاهها Ùˆ دستورالعمل ها آموزش داده شود. دانشجویان به استفاده از تجهیزات پزشکی از راه دور تشویق شده Ùˆ حتی موضوعات  ØºÛŒØ± پزشکی را نیز شخصا Ùˆ با دیگر همکاران  Ø§Ù…تحان کنید. دانشجویان را به استفاده از تجهیزات ارتباطی حتی برای دلایل معمولی Ùˆ غیرپزشکی با سایت دور ØªØ±ØºÛŒØ¨ کنید. اولین بیمار باید بلافاصله پس از تمرین ها ویزیت گردد. تا حتی الامکان مطالب آموزشی  ÙØ±Ø§Ù…وش نگردد.
جدولی زمانی جهت پیگیری برنامه آموزشی Ùˆ ارزیابی آن تهیه کنید. Ùˆ در پایان دسترسی آسان به پشتیبانی را برای استفاده کنندگان Ùˆ کسانیکه  Ø¨Ù‡ Ú©Ù…Ú© نیاز دارند را امکان پذیر سازید .
Ùˆ مثالهایی از روشهای  Ù†Ø§Ø¯Ø±Ø³Øª آموزشی  Ø´Ø§ÛŒØ¯ اینگونه باشند :
ارائه آموزش  Ø¨Ù‡ عنوان  Ø¨Ø®Ø´ÛŒ از فرایند نصب تجهیزات. ارائه آموزشها چند هفته یا بیشتر قبل از استفاده، ارائه یک کلاس آموزشی به تنهایی، محدود کردن استفاده از تجهیزات تنها به پزشکی از راه دور 

نکته ششم :اطمینان از وجود هماهنگ کننده(ها )ÛŒ   تمام وقت Ùˆ یک رهبر ( سر تیم ) موثرو کارآمد  
یکی از اشتباهات متداول در برنامه های پزشکی از راه دور اینست Ú©Ù‡ به نیازهای پرسنلی در این برنامه ها کمتر توجه Ù…ÛŒ شود.بسیاری از برنامه ریزان تمرکز خود را بر روی فن آوریها  Ù…عطوف Ù…ÛŒ کنند. در صورتیکه هدف از برنامه های پزشکی از راه دور استفاده از فن آوری است .
تقریبا تمام برنامه های موفق یک هماهنگ کننده  ØªÙ…ام وقت Ú©Ù‡ هر روز Ùˆ هر لحظه به منظور پشتیبانی Ùˆ خدمت به کاربران در دسترس است در اختیار دارند. آن شخص باید Ø¬Ù„سات را برنامه ریزی کند، مطمئن شود Ú©Ù‡ تمامی اجزائ برنامه  Ø¯Ø±Ø³Øª کار Ù…ÛŒ کند به کاربران در Ø§Ø³ØªÙØ§Ø¯Ù‡ از دستگاه ها  Ú©Ù…Ú© کرده Ùˆ آنانرا تشویق به این کار Ù…ÛŒ کند Ùˆ مسائل ومشکلات را دیده Ùˆ لمس کرده Ùˆ به حل آنان مبادرت Ù…ÛŒ ورزد. اطمینان حاصل Ù…ÛŒ کند Ú©Ù‡  Ø§ÙØ±Ø§Ø¯ در حال استفاده از سیستم هستند Ùˆ موانع Ùˆ مشکلات را برای کسانی Ú©Ù‡ نمی توانند استفاده کنند رفع Ù…ÛŒ کند .
فردی Ú©Ù‡ عهده دار این وظیفه است باید مهارتهای زیادی داشته باشد، از جمله عشق به کار، وآگاهی Ùˆ تعهد خدمت. وجود یک فرد مناسب در این سمت Ù…ÛŒ تواند Ú©Ù…Ú© مناسبی در جهت موفقیت برنامه باشد Ùˆ نقاط ضعف احتمالی  Ø­Ø§ØµÙ„ از نقایص  Ù…وجود در برنامه را پوشش دهد . 
تمامی برنامه های پزشکی از راه دور موفق یک  Ø±Ù‡Ø¨Ø± ( سر تیم ) مشخص Ùˆ تعیین شده دارند . 
نیازی به همکاری تمام وقت این فرد با پروژه نیست ( البته این موضوع به اندازه Ùˆ مقیاس برنامه پزشکی از راه دور بستگی دارد ) این فرد باید مهارتهای لازم جهت تصدی این سمت را داشته باشد. باید دارای اقتدار بوده Ùˆ بتواند برنامه را مدیریت نماید. به تمامی دست اندرکاران پروژه اشراف داشته باشد Ùˆ نقش اطلاع رسانی به مدیریت کلان را بعهده داشته باشد. اوست Ú©Ù‡ باید اطمینان حاصل کند Ú©Ù‡ برنامه به درستی عرضه شده Ùˆ کار Ù…ÛŒ کند . 
برنامه های موفق همچنین نیاز به دوستداران ( حامیان پرشور )  Ø§ÛŒÙ† برنامه ها در قسمت  Ø³Ø§ÛŒØª ارسال دارند. آنها را یافته Ùˆ آموزش دهید  Ù¾Ø±ÙˆØ±Ø´ داده Ùˆ پشتیبان آنان باشید. آنهارا با برنامه درگیرشان  Ú©Ù†ÛŒØ¯ØŒ حضور آنان  Ø¨Ø±Ø§ÛŒ نیل به موفقیت شما  Ø­ÛŒØ§ØªÛŒ است. این نکات است Ú©Ù‡ تفاوتها  Ø±Ø§ ایجاد Ù…ÛŒ کند Ùˆ همه شان حیاتی اند . 

نکته هفتم :  Ø·Ø±Ø­  Ù¾Ø±ÙˆÚ˜Ù‡ = مدیریت مراحل = انتظارات معقول 
یکی از یافته های  Ø§ÛŒÙ† مطالعه  Ø´Ú¯ÙØª آور این بود Ú©Ù‡ بسیاری از برنامه های پزشکی از راه دور ارزش برنامه ریزی  Ù¾Ø±ÙˆÚ˜Ù‡ ها را به رسمیت نمی شناسند. Ùˆ بسیاری از برنامه های پزشکی از راه دور  Ø¯Ø± Ú©Ø´ Ùˆ قوس این موضوع بسر Ù…ÛŒ برند. اجرای موفقیت آمیز یک برنامه پزشکی از راه دور بدون مدیریت پروژه  Ø¨Ø³ÛŒØ§Ø± Ø¯Ø´ÙˆØ§Ø± است. بدون یک برنامه ریزی خوب ناکارآمدی به Ø´Ú©Ù„ موذیانه ای  ÙˆØ§Ø±Ø¯  Ø³ÛŒØ³ØªÙ… خواهد شد. با یک برنامه ریزی یکدست Ùˆ مناسب حرکت تان را شروع کنید Ùˆ تمام مراحل جهت تکمیل برنامه Ùˆ مسیرهای بحرانی را در نظر بگیرید . 
هنگامی یک طرح پروژه خوب Ùˆ تعریف شده است Ùˆ به وضوح قابل درک خواهد بود Ú©Ù‡ انتظارات ازما Ùˆ مسئولیتهای مان بطرز مناسبی با هم  Ù…تعادل شده باشند. 

هشدار اول : زیاده خواهی Ùˆ موازی کاری نکنید . 
هشدار دوم : برنامه ریزی پروژه ( طرح پروژه ) ابزاری است  Ø¨Ø±Ø§ÛŒ موفقیت، از آن به عنوان  Ø³Ù„اح  ØªÙ‡Ø§Ø¬Ù…ÛŒ استفاده نکنید .  
هشدار سوم : مدیریت را ساده Ù†Ú¯Ù‡ دارید ( پیچیده نکنید ) تاحد امکان شبیه یک تیم یا حزب ØŒ اما Ø¨Ù‡ یاد داشته باشید، این  Ø¨Ø¯ÛŒÙ† معنی نیست  Ú©Ù‡ هرکس  ÛŒÚ© رای دارد Ùˆ یا شما بایدهمه افراد را راضی Ù†Ú¯Ù‡ دارید. تعداد کمیته ها را به حداقل برسانید Ùˆ برای آنها  Ø§Ù‡Ø¯Ø§Ù ثابت Ùˆ زمان بندی معین  Ù…شخص کنید . 
هشدار چهارم : یکسری نقاط عطف در برنامه مشخص کنید Ùˆ سعی کنید  Ø¨Ù‡ آنها برسید . 

 

 

نکته  Ù‡Ø´ØªÙ… – گسترش افقی  Ø¯Ø± مقابل پیاده سازی عمودی 
برخی از برنامه های پزشکی ازراه دور با تعداد بسیار زیاد سایت Ùˆ تعداد بسیار محدودی از توانائیها Ùˆ قابلیتها درهرسایت  Ø´Ø±ÙˆØ¹ به کار Ù…ÛŒ کنند. هدف از این کار افزایش تعداد Ù…خاطبان قلمداد Ù…ÛŒ شود. برخی دیگر از برنامه ها  Ø¨Ø§ تعداد بسیار Ú©Ù…ÛŒ از نقاط ( سایت ) Ùˆ قابلیتهای بسار گسترده در هر سایت  Ø´Ø±ÙˆØ¹ به کار Ù…ÛŒ کند. Ø¯Ø± این روش یک یا دو سایت اولیه با قابلیت گسترش عمودی در نظر گرفته Ù…ÛŒ شود. دریافته های ما هیچ یک از این استراتژی ها موفق  Ù†ÛŒØ³ØªÙ†Ø¯. برنامه هایی Ú©Ù‡ افقی گسترش پیدا Ù…ÛŒ کنند بخاطر ارتباطات زیاد Ùˆ قابلیتهای مدیریتی شان  Ù†Ø§Ù…تعادل Ùˆ لرزان  Ø¨Ù†Ø¸Ø± Ù…ÛŒ رسند. مخاطبان آنان آنقدرزیاد هستند Ú©Ù‡ آموزش دادن به آنها Ùˆ همچنین پشتیبانی دادن به این تعداد Ùˆ نیز راضی Ù†Ú¯Ù‡ داشتن آنان  Ø¨Ø³ÛŒØ§Ø± دشوار است. مضاف براینکه هر سایت قابلیتهای محدودی دارد ( پس کاربران محدودی هم دارد ) Ùˆ این منجر به برون رفت  Ø§Ø² مسیر واقعی (چشم انداز ) برنامه خواهد شد . 
احداث یک یا دو سایت فوق العاده مجهز نیز بنظر Ù…ÛŒ رسد منجر به شکست  Ø´ÙˆØ¯. چرا Ú©Ù‡ این سایتها بیش از حد پیچیده Ùˆ تهدید آمیز هستند. اغلب کاربرانی Ú©Ù‡ این سایت ها( نقاط ارسال Ùˆ دریافت ) را مشاهده کرده اند، Ù†Ú¯Ø±Ø§Ù† پیچیدگی آنان  Ø¨ÙˆØ¯Ù‡ Ùˆ دست رد به سینه این برنامه ها Ù…ÛŒ زنند، چون آنها را فراتر از قدرت درک خود Ù…ÛŒ بینند. علاوه بر این با وجود تعداد  Ø§Ù†Ø¯Ú© مراجعه کنندگان ( بخاطر کمبود  Ù†Ù‚اط درگیر با برنامه ) حتی اگر آنان راضی بنطر برسند. تعدا آنان جهت هدایت برنامه  Ø¨Ù‡ مسیر توسعه Ùˆ موفقیت کافی نیست . 
استراتژی موفق است Ú©Ù‡ یک رویکرد متعادل نسبت به این دو داشته باشد. ایجاد  ØªØ¹Ø¯Ø§Ø¯ محدودی سایت اولیه ( 10 تا 20% Ú©Ù„  Ù¾ÛŒØ´ بینی ) از Ú©Ù„ سایتها شاید بهترین باشد. این تمرکز هم Ù…ÛŒ تواند توجه مدیریت را جلب کند Ùˆ هم مخاطبان را کنترل Ùˆ راضی Ù†Ú¯Ù‡ دارد. ارتباطات  Ø¢Ø³Ø§Ù† Ùˆ پشتیبانی هم  Ø§Ù…کان پذیر است. در این شرایط حداکثر موفقیت از Ø³Ø§ÛŒØªÙ‡Ø§ÛŒ اولیه محتمل Ù…ÛŒ گردد. مشکلات یک به یک  Ø­Ù„ Ù…ÛŒ شوند Ùˆ دستورالعمل ها امتحان شده Ùˆ Ù…ÛŒ توان قبل از پیاده سازی برنامه در مقیاس بزرگتر کارایی Ùˆ قابلیت  Ø¨Ø±Ù†Ø§Ù…Ù‡ را ثابت کرد. سایتها موفقیت را نمایش Ù…ÛŒ دهند. علاوه بر این معمولا به تعدادکافی افراد در برنامه حضور دارند تا بتوانند در پیشبرد برنامه ها موثر باشند. همه خواهان مشارکت درموفقیت شده بر این اساس افزایش نقاط ( سایتها ) در آینده بر مبنای  Ø§ÛŒÙ† موفقیت امکان پذیر Ù…ÛŒ گردد . 
اضافه کردن سایتها را Ù…ÛŒ توان در چند مرحله انجام داد. Ù‡Ù…چنان Ú©Ù‡ قابلیتهای اضافی را نیز Ù…ÛŒ توان به تمامی سایتها Ùˆ در مراحل مختلف برنامه اضافه نمود . 
مثال ها :
درست : تعداد محدودی سایت Ú©Ù‡ مجهز به وسایل  Ø§Ø±ØªØ¨Ø§Ø·ÛŒ Ùˆ تشخیصی هستند Ùˆ دستورالعمل ها در آنها  Ù…شخص Ùˆ منابع پشتیبانی معین شده اند ایجاد کنید. تغییرات مورد نیاز را اعمال کرده Ùˆ امتحان کنید Ùˆ هر نقطه را ایجاد Ùˆ به اتمام برسانید. دقیقا متوجه شوید Ú©Ù‡ چرا این  Ø³Ø§ÛŒØªÙ‡Ø§ موفق شده اند Ùˆ بعد نقاط دیگر را بر همین اساس  Ø§ÛŒØ¬Ø§Ø¯ نمائید . 
نادرست : چندین سایت را به وسایل ارتباطی Ùˆ ویدئو کنفرانس مجهز کنید Ùˆ بعد قابلیتهای درمانی Ùˆ تشخیصی به آنها  Ø§Ø¶Ø§ÙÙ‡ کنید . 
نادرست : با یک یا دو سایت Ú©Ù‡ در آنها بر روی فن آوریها  Ø¨ÛŒØ´ از حد تمرکز شده است.  Ø´Ø±ÙˆØ¹ کنید، سایت را تبدیل به نقطه ای Ú©Ù‡ از نظر تکنیکی هرکاری در آن قابل انجام است کنید Ùˆ آنگاه Ø³Ø¹ÛŒ کنید در مسیر توسعه از این مدل  Ø¨Ø±Ø§ÛŒ انطباق با دیگر نقاط استفاده کنید . 

نکته نهم : بازاریابی مناسب حیاتی است 
قاعدهای Ú©Ù„ÛŒ در کسب وکار وجود دارد Ú©Ù‡ اینگونه بیان Ù…ÛŒ شود " سرمایه گذاری برای بازاریابی Ùˆ فروش هر محصول معمولا مساوی یا بیشتر از هزینه های توسعه محصول یا خدمات است " ØŒ شما هم بر همین اساس  Ø¨Ø±Ù†Ø§Ù…Ù‡ ریزی کنید . 
تعداد زیادی Ø§Ø² مردم به ارزش Ùˆ اهمیت پزشکی از راه دور آگاهی نخواهند یافت، مگر آنکه شما با موفقیت به انتقال پیام خود مبادرت ورزیده Ùˆ سپس  Ø¨Ø·ÙˆØ± موثرتری آنرا تقویت کنید. برنامه های پزشکی از راه دور موفق  Ø§ÛŒÙ† کار را بخوبی انجام Ù…ÛŒ دهند. برنامه پزشکی از راه دورتان موفق جلوه نخواهد کرد اگر دیر هنگام به اهمیت  Ø¨Ø§Ø²Ø§Ø±ÛŒØ§Ø¨ÛŒ Ù¾ÛŒ ببرید Ùˆ یا اصلا آنرا بطور کامل حذف کنید.  ØªÙˆØ¬Ù‡ داشته باشید Ú©Ù‡ بازاریابی چیزی فراتر از تبلیغ Ùˆ Ø¢Ú¯Ù‡ÛŒ دادن است . 
بازاریابی مناسب  Ø¨Ø§ درک نیازها Ùˆ خواسته های  Ú©Ø§Ø±Ø¨Ø±Ø§Ù† Ùˆ سازمان خودمان  Ø´Ø±ÙˆØ¹ Ù…ÛŒ شود . 
بفهمید Ú©Ù‡ گروههای دیگر Ú†Ù‡ چیزی را خواستارند Ùˆ چگونه ممکن است به نیازهای آنان پاسخ داد. درک کنبد Ú©Ù‡ دیگران چگونه به موضوعات Ù…ÛŒ نگرند Ùˆ ابزار سنجش آنان چیست. کشف کنید Ú©Ù‡ چرا بعضی از مردم ممکن است مقاومت بخرج دهند. Ù¾ÛŒØ§Ù… هایتان را بر اساس خواسته ها ØŒ نیازها Ùˆ مقاومتهای احتمالی تنظیم کنید. موفقیت هایتان را اعلام کنید Ùˆ انتظارات عمومی را برآورده سازید. کارهای خوبی را Ú©Ù‡ انجام Ù…ÛŒ دهید به همگان اعلام کنید Ùˆ دیگران بگوئید Ú©Ù‡ در آینده منتظر Ú†Ù‡ چیزی از شما باشند. این موضوعات ممکن است ارزان بدست نیاید، اما بسیار ارزشمند است. توجه داشته باشید Ú©Ù‡ هر نوع ارتباط با دیگران Ù…ÛŒ تواند  ÙØ±ØµØª مناسبی  Ø¨Ø±Ø§ÛŒ بازاریابی باشد. Ø§ÛŒÙ† موضوع آموزش، تماس های  Ø¨Ù‡ منظور پشتیبانی، Ùˆ حتی مواقع ایجاد بحران رانیز شامل Ù…ÛŒ شود . 
راهکارهایی جهت موفقیت در این زمینه :
مدیرانتان را بازاریابی کنید. مطمئن شوید Ú©Ù‡ هنگامیکه شما در حال  Ø¯Ø³ØªÛŒØ§Ø¨ÛŒ به اهداف خود Ùˆ افزودن ارزش به سازمان هستید، آنها از این موضوع با اطلاعند. هنگامیکه با مشکللات Ùˆ یا مسائلی  Ø±ÙˆØ¨Ø±Ùˆ Ù…ÛŒ Ø´ÙˆÛŒØ¯ آنها را در جریان قراردهید Ùˆ از آنها بپرسید Ú©Ù‡ برای حل آن مشکل Ú†Ù‡ اقدامی Ù…ÛŒ توانند انجام دهند. ولی دائما جهت درخواست Ú©Ù…Ú© Ùˆ یاری  Ø¨Ù‡ آنها مراجعه نکنید. توجه کنید Ú©Ù‡ این قسمتی از Ø´ØºÙ„ شماست، ØªÙ†Ù‡Ø§ هنگامیکه به Ú©Ù…Ú© واقعی نیاز دارید از آنها درخواست نمائید. هیچ وقت اخبار بد را از آنان پنهان نکنید Ùˆ از اتفاقات غیر منتظره  Ø§Ø®Ø¨Ø§Ø± خوب  Ø¨Ø³Ø§Ø²ÛŒØ¯. 
مخالفانتان را بازاریابی کنید. انرژی تان را در تلاش برای اثبات اینکه حق با شماست با هر حریفی هدر ندهید. در ضمن آنها را نادیده هم نگیرید. توجه داشته باشید Ú©Ù‡ شما نمی توانید آنها را  ØªØºÛŒÛŒØ± بدهید، اما Ù…ÛŒ توانید به آنها حالت خنثی بدهید ( در زندگی Ùˆ سیاست این یک ایده خوب است ). Ùˆ آخر اینکه همه افراد دوست دارند Ú©Ù‡ در موفقیت ها شریک باشند، از آنها دعوت کنید Ú©Ù‡ جزءای از شما باشند . 
 
نکته دهم :  Ø§Ù†ØªØ´Ø§Ø± یا انهدام ØŸ
 Ø¨Ù†Ø¸Ø± Ù…ÛŒ رسد برنامه های پزشکی از راه دور ÛŒ Ú©Ù‡ حداقل یک بار در سال اقدام به ارائه Ùˆ انتشار نتایج برنامه هایشان Ùˆ یا برخی قسمتهای برنامه شان Ù…ÛŒ کنند، در مقایسه با آنهائیکه این کار را نمی کنند، بهتر هستند. اقدام به انتشار، آموزش Ùˆ به اشتراک گذاشتن دانش Ùˆ تخصص از بسیاری جهات مهم Ùˆ ضروری است. بعضی افراد این عمل را نوعی بازاریابی Ù…ÛŒ دانند Ùˆ قطعا Ù…ÛŒ تواند همینطور باشد (اگرچه بسیار بیشتر از این است ). انتشار فعالیتهای تان Ùˆ یا آنچه Ú©Ù‡ آموخته اید Ùˆ انجام داده اید، Ø¹Ù„اوه بر اینکه ارزش افزوده ای را به دیگران ارائه Ù…ÛŒ کند،  Ø´Ù…ا را به سطحی از خودآگاهی  Ùˆ خود ارزشیابی وخود اصلاحی Ù…ÛŒ رساند Ú©Ù‡ در غیر از این مورد به هیچ عنوان امکان پذیر نخواهد بود. همچنین این عمل در اثبات فعالیتهایتان در Ø¯ÛŒØ¯Ú¯Ø§Ù‡ عموم Ùˆ در قیاس با دیگر Ø±Ù‚بانتان مفید Ùˆ موءثر است. خلاصه مقالات Ùˆ فعالیتهایتان را ارسال کنید Ùˆ مقالات مشابه دیگران را هم چاپ کنید. پوستر ارائه کنید. از دیگران هم دعوت کنید Ú©Ù‡ جزء تیم پزشکی از راه دور شما باشند. Ùˆ پیشنهاد ما به شما جهت اجرای این کارها حداقل یکبار در سال است . 

و خلاصه انکه برنامه های پزشکی از راه دوری موفق هستند که در موارد ذیل مدیریتی مناسب دارند .

ایجاد چشم انداز روشن
ایجاد هدف و ارزشیابی
ایجاد محیط کار مناسب و اثر بخش
به حداقل رساندن شکاف ( بین درمان معمولی و پزشکی از راه دور )
ارائه آموزش و پشتیبانی موثر
ارائه مدیریت خوب و کمک و رهبری مناسب
ارائه برنامه و نقشه راه جهت نیل به موفقیت
مدیریت در اجرای برنامه ها و ارتباطات
انتشار نتایج خودتان و دریافت نتایج دیگران
نقد پذیری و به رسمیت شناختن دیگران
تمرکز روی برنامه 

شرکت خدمات پاسارگاد